Behoud en verbeteren van woon- en leefklimaat

We streven naar het behoud en het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in en rond Duiven
met aandacht voor natuur, landschap en natuurhistorie

Doortrekking A15

De voorgenomen doortrekking van de A15 doorsnijdt het Natura 2000 gebied Rijntakken bij de aanlanding van de brug over het Pannerdens Kanaal en gaat dwars door Groessen en dichtbij Loo en Duiven.

Waar gaat het om?

Tijdens de aanleg zal het uiterwaardengebied, Natura2000 gebied Rijntakken en stiltegebied onherstelbaar worden verwoest waarbij het woon- en leefklimaat van flora en fauna wordt bedreigd. We betwijfelen of de natuurwaarde van het gebied zich zal herstellen. Fysiek door de pijlers en met geluidsoverlast, overlast door fijnstof, stikstof en licht. Verder doorkruist de snelweg het woongebied van bewoners van Groessen en zorgt voor overlast in Loo, Groessen en Duiven. Eeuwenoude sociale gemeenschappen worden doorsneden en raken geïsoleerd.

Plattegrond / omgeving rondom Duiven

Vanaf Pannerdens Kanaal passeert het tracé het Natura2000 gebied Rijntakken en volgt de route van de Betuwelijn aan het noorden en buigt bij huize Rijswijk naar het noorden om tussen Duiven en Zevenaar – aan te sluiten op de A12.

Historie

Het tracé staat al ingetekend op kaarten van 1958. De A15 is in de jaren 80 van de vorige eeuw aangelegd, maar het gebied in de Liemers werd keer op keer veel te kwetsbaar bevonden om de weg echt door te trekken. Discussies zijn er onder andere geweest in de 70-er jaren en bij het ontwerp van de Betuweroute. Toen is besloten de weg niet door te trekken, weer vanwege de kwetsbaarheid van het gebied. De Betuweroute werd voorzien van een tunnel onder het Pannerdens Kanaal, van hoge geluidsschermen en van amfibie tunnels. Rondom 2006 was het de stadsregio KAN (Knooppunt Arnhem Nijmegen) die weer een balletje opgooide. De nationale overheid dmv Rijkswaterstaat en de provincie haakten aan en het plan werd steeds verder vorm gegeven met financiering van RWS, de provincie Gelderland en tol voor gebruikers.

Nieuwsberichten

Eind april 2017 hebben we beroep bij de Raad van State aangetekend tegen het Tracé Besluit voor vernietiging van het Tracé Besluit. Zelfstandig en in samenwerking met de Stichting Duurzaam A15. Eind 2018 heeft de minister naar aanleiding van de vernietiging van de wet Programma Aanpak Stikstof, een gewijzigd Tracébesluit gepubliceerd. Hiertegen hebben we in 2019 beroep aangetekend.

Behandeling beroepen tegen het Gewijzigde Tracébesluit

De zitting van de Raad van State om de beroepen te behandelen heeft plaats gevonden van 22- 25 juni 2020 in de Gotische zaal van de Raad van State in Den Haag en een zitting op 22 november 2022 na de tussenuitspraak van 2021. De behandeling vond plaats gerubriceerd per onderwerp. Drie rechters van de Raad van State hadden het dossier goed bestudeerd en stelden gerichte vragen.

Veel twijfels bestaan er over

 • de ‘Nut en noodzaak’ – kloppen de verkeersgegevens wel, verwarrend en niet juist toegepaste meetmethodes gebruikt;
 • de hele procedure, zoals betrokkenheid van de bewoners bij het proces, gelijktijdig publiceren van cruciale documenten zonder een voldoende overzicht;
 • De vreemde procedure rondom de keuze tussen tunnel en brug – was dit niet al een gemaakte beslissing;
 • Probleemstelling versus doelstelling: waar komt die hoogwaterveiligheid ineens vandaan;
 • Afweging van alternatieven, zoals doortrekking en Regio Combi Alternatief (upgrade Pleyroute, A12 en OV stimuleren): nooit volwaardige procedure;
 • Stiltegebied: een van de weinige plaatsen in Nederland met enige rust en stilte, langdurige geluidsbelasting is slecht voor de gezondheid (WHO rapport);
 • Compenserende maatregelen elders in het land zijn niet echt een compensatie voor de natuur die verloren gaat: terrein niet geschikt;
 • De stikstofwaarden waar RWS mee rekent zijn een factor 5-7 te laag;
 • Er zijn verkeerde rekenmethodes gebruikt om stikstofbelasting te bepalen in het Natura2000 gebied;
 • Er zijn verschillende rekenmethodes gebruik om verkeersaantallen te voorspellen, waardoor het MKBA positief is uitgevallen voor het nu gekozen alternatief;
 • Onzorgvuldig handelen van Rijkswaterstaat.

Tussenuitspraak op 20-1-2021

De Raad van State heeft op 20 januari 2021 een Tussenvonnis uitgesproken. Hierin zijn bijna alle uitspraken nietig verklaard, behalve de beschermingsmaatregelen voor de kamsalamander en de stikstofberekening. Ten onrechte heeft de minister een stikstofberekening gebruikt die de depositie van stikstof tot slechts 5 km van de weg af meerekent. In die 5 km slaat slecht 10% van de uitgestoten stikstof neer. De minister krijgt zes maanden de tijd om met een verbeterde berekeningsmethode te komen.

Tot de definitieve uitspraak liggen de aanlegwerkzaamheden stil.

Lees hier de volledige uitspraak op de site van de Raad van State https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@124071/201702813-1-r3/

Gewijzigd Tracébesluit september 2021

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in september 2021 een gewijzigd Tracébesluit gepubliceerd waarin de beschermingsmaatregelen voor de kamsalamander en nieuwe stikstofberekeningen. De minister gebruikt nu voor de stikstofberekening een afstand van 25 km rondom de weg. Hierdoor zijn meer compensatiemaatregelen en saldering van stikstofuitstoot voorgesteld. De saldering door het intrekken van vergunningen van veehouders vindt plaats op enorme afstand van het tracé.

Milieuvrienden Duiven heeft een zienswijze/beroep ingediend op 19 november 2021. Wederom vragen we om vernietiging van het Tracébesluit.

Tot de definitieve uitspraak liggen de aanlegwerkzaamheden stil.

De volledige documenten van het TB 2021 zijn terug te vinden op de site van ViA15.nl

Aannemersconsortium

In januari 2020 is de tenderprocedure voor het DBFM contract voor de doortrekking afgesloten. Het consortium GelreGroen bestaat uit Dura Vermeer, BESIX, HOCHTIEF en John Laing. DBFM contract wil zeggen: D – design (ontwerp); B – build (aanleg); F -finance (voorfinancieren); M – maintenance (onderhoud).

GelreGroen was bezig met het maken van het ontwerp en met enige testen. De bewoners en milieuorganisaties worden een klein beetje betrokken bij dit proces.