Behoud en verbeteren van woon- en leefklimaat

We streven naar het behoud en het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in en rond Duiven
met aandacht voor natuur, landschap en natuurhistorie

Activiteiten in de loop der jaren

2023

 • Plan plaats en dak schuur (VB)
 • Plan verlagen wilgensingel (VB)
 • Plan Aanleg wilgenscherm kruidenzon
 • Instellen deelwerkgroepen
 • Plan aanleg watervoorziening incl puntstuk (VB en VK)
 • Aanplant bessen (VB en VK)
 • Bezoek voedselbos Eerbeek

2022

 • Aanleg poel en hügel (VB)
 • Faciliteren studenten HAN
 • Aanplant hoogstam fruitbomen (VK)
 • Bouw/planten wilgentipi (VB)
 • Aanleg rond openlucht klaslokaal (VB)
 • Aanleg kruidentuin/zonnewaaier (VB)
 • Boomplantdag
 • Opschoondag (VB)

2021

 • Opzet Voedselbos Bandijk Duiven (Kievitsnest VK): opzet en ontwerp, deelname cursus Voedselbos Ontwerpen van NMG
 • Inventarisatie voor voedselbos aan de Westsingel/Buitensingel (VB) te Duiven
 • Doortrekking A15: Discussie met Aannemer en RWS over Natuurmaatregelen, zienswijze wijziging Tracébesluit
 • Bult van Putman: monitoring van gegevens provincie
 • Deelname in Groessen, Loo, Duiven bloeit
 • Natuur en milieugevolgen Brand sloperij Moestuin industrieterrein
 • Zienswijze plaatsing windmolens bij Caprice, Lingewaard
 • Deelname in Groessen, Loo, Duiven bloeit
 • Actieve inbreng bij het opzetten Liemers Energie Coöperatie

2020

 • Deelname Omgevingsraad Duiven OAR, windmolens Waterschap
 • Groen Manifest
 • Deelname aan Regionale Energie Strategie
 • Doortrekking A15: behandeling beroep bij Raad van State, bijeenkomsten met de aannemerscombinatie
 • Bult van Putman: monitoring van gegevens provincie
 • Deelname in Groessen, Loo, Duiven bloeit
 • Brand sloperij industrieterrein: wat zijn de milieu gevolgen

2019

 • Viering van het 30 jarig bestaan met het symposium ‘Water in de Liemers’
 • Zitting genomen in Omgevingsadviesraad en Regionale Energie Strategie van de provincie
 • Organisatie landschapscafé met groene milieuvrijwilligers in Duiven
 • Bijeenkomsten bezocht in het kader van de A15
 • Beroep aangetekend bij Raad van State tegen het gewijzigde Tracébesluit A15
 • Zienswijze ingediend tegen uitbreiding vluchthaven Lelystad
 • Organisatie Groessen, Duiven, Loo bloeit! en Groen manifest

2018

 • Meewerken met de viering 30 jarig bestaan van de stedenband Gemünde am Main-Duiven, bezoek ontvangen en zaaizaad uitgedeeld
 • Bloemenproject.” Duiven Groessen Loo Bloeit” opgezet
 • Bijeenkomsten bezocht in het kader van de A15
 • Zienswijze ingediend tegen de Snelfietsroute langs A15.
 • Zienswijze op de uitspraak van het Hof van de  Europese Unie inzake de instandhouding van de natuurlijke habitat en wilde flora en fauna.
 • Milieuvrienden Duiven bestaat in november 30 jaar! En organiseert de bijeenkomst: Water in de Liemers

2017

 • Bijeenkomsten bezocht in het kader van de A15
 • Bezwaar gemaakt tegen het schrappen van het stiltegebied “Weide Oude Rijnstrangen” door de Provincie Gelderland
 • Beroep aangetekend bij Raad van State voor vernietiging van Tracébesluit A15.

2016

 • Opening Klompenpaden: Kandiapad 16 km en het Husloapad 16 km
 • Bijeenkomsten van ViA15 bezocht

2015

 • Gereageerd op het Ontwerp Tracé Besluit A15
 • Ondersteunen ontwerp en aanleg Klompenpaden Groessen en Loo

2014

 • Zitting genomen in de werkgroep die zich bezig houdt met de aanleg van de Klompenpaden in Groessen en Loo
 • Informatie bijeenkomst gehouden voor leden van de gemeenteraad en het college B&W om de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex te promoten

2013

 • Deelgenomen aan de Klankbordgroep Landschapsontwikkelingsplan over de inrichting van het open kommengebied “Het Duivense Broek”
 • Bijeenkomst rondom A15 bezocht, zowel regionaal als plaatselijk, als met de gemeente en de projectorganisatie (ViA15)

2012

 • Zienswijze ingediend op “Trajectnota/MER A15
 • Zienswijze Ingediend op “Maatschappelijke Kosten Baten-Analyse
 • Gereageerd op afschaffen Kapvergunning

2011

 • In het kader van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) een recreatieve wandelroute in en door de gemeente Duiven uitgewerkt. Zo!Diva heeft later de route de route gebruikt voor het ” Duivenpad”

2009

 • Deelgenomen aan de ronde tafelgesprekken over de Structuurvisie
 • Gereageerd op de Startnotie Milieueffectrapportage varkenshouderij Otten

2008

 • Gereageerd op Gebiedsvisie A15 Duiven Zevenaar, middels een krant met informatie over de doortrekking A15. (is huis aan huis bezorgd in Duiven, Groessen en Loo)
 • Gereageerd op startnotitie MER doortrekking A15
 • Film “An Inconvenient Truth” twee keer vertoont in het filmhuis CCOG

2007

 • Gereageerd op meedenk bijeenkomst van projectbureau ViA15
 • Gereageerd op concept startnotitie Verbeteren Bereikbaarheid regio Arnhem Nijmegen
 • Gereageerd op bouwrijp maken bedrijventerrein Seingraaf
 • Protestfietstocht gehouden tegen de doortrekking van de A15 onder het motto “Houd de A15 Kort”

2006

 • Gereageerd op het kappen van 100 jarige meidoornhaag in de Ploen Zuid
 • Gereageerd op Toekomstvisie gemeente Duiven 2015-2020
 • Mail gestuurd naar gemeenteraad over uitbreiding Synerlogic
 • Gereageerd op plannen A15

2005

 • Bedenkingen ingebracht tegen ontwerp Streekplan Gelderland
 • Overleg sanering Bult van Putman
 • Gereageerd op voorontwerp Bestemmingsplan Seingraaf
 • Zitting genomen in Platform A15 onder leiding van de Gelderse Natuur en Milieufederatie om de plannen rond de A15 in de gaten te houden

2004

 • Manifestatie “Hollandse Hartstocht” wandeling Rijnstrangengebied waarin centraal stond aanleg Betuwelijn en mogelijke aanleg A15
 • Meegewerkt aan rapport Monumentale bomen in Duiven
 • Deelgenomen aan Toekomstvisie Duiven 2015 werkgroep Fysiek

2003

 • Brief gemeenteraad en commissaris van de Koningin in Gelderland over doortrekking A15
 • Bezwaar tegen kappen knotwilgen Leuvensestraat
 • Bezwaar bij de Raad van State tegen verplaatsing bedrijf van Lentjes i.s.m. comité Ooysebrug
 • Reageren op visie Wonen en Werken

2002

 • Bezwaar tegen kappen houtsingel Maststraat

2001

 • Reageren op voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied

2000

 • Definitieve plaatsing symbool “Trek de Groene Grens” aan Kandiadijk
 • Bezwaar tegen kapvergunning bomen langs de Betuweroute

1999

 • Grote manifestatie “Trek de Groene Grens” in Groessen tegen doortrekken Noordtak en Betuwelijn en onthullen symbool groene grens (vogel)
 • Protest tegen kappen bos Kandia i.v.m. rugstreeppad en kamsalamander
 • Reageren op trajectnota MER Noordoostelijke verbinding

1998

 • Bezoek delegatie uit Kazakstan en Kirgisztan kennismaking met onze werkwijze en bezoek aan AVIRA
 • Aanbieden rapport Veilige fietsroutes in Duiven
 • Reageren op voorontwerp bestemmingsplan Betuwelijn
 • Mede vorm geven aan bestemmingsplan Buitengebied
 • Project Erfbeplanting

1997

 • Reageren op ontwerp-Tracébesluit Betuwelijn
 • Reageren op ontwikkeling Stuitgebied
 • Oprichten Natuurwerkgroep / Knotgroep

1996

 • Aanbieden petitie aan minister De Boer van VROM samen met Liemers in Protest tegen de doortrekking van de A15
 • Milieumarkt in de bibliotheek te Duiven
 • Vaststellen Landschapsbeleidsplan

1995

 • Ondertekening met “Rijn en IJssel” woningcorporatie om geen tropisch hardhout te gebruiken bij renovatie

1994

 • Bezwaar tegen bestemmingsplan Roelofshoeve
 • Actie tegen gebruik plastic boodschappentas
 • Demonstratiewagen “De Groene Keuken” naar Duiven gehaald

1993

 • Bezwaar gemaakt tegen slibstort in de Looplas
 • Ingesproken op vergadering tegen aanleg van de Betuwelijn
 • Actie tegen ongewenst reclamedrukwerk / Ja-Nee sticker / Nee Nee sticker

1992

 • Ondertekenen klimaatverbond door wethouder Ben Thijssen
 • Voorstel aan gemeente voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval
 • Reageren op startnotitie Betuwelijn
 • Grote milieumarkt op het Remigiusplein te Duiven

1991

 • Actie verpakkingen (statiegeldfles)
 • Voorlichtingsavond zonneboilers, energiezuinige apparaten en verlichting

1990

 • Protesteren op viaduct over de A12 tegen doortrekking A15
 • Actie tegen overmatig gebruik verpakkingsmateriaal.

1989

 • Milieudag voor de scholen op de gemeentewerf
 • Milieudag inwoners Duiven in samenwerking met de Gemeente
 • Aanbieden petitie aan de politiek Duiven tegen tropisch hardhout
 • PVC-actie met marktkraam in winkelcentrum

1988

 • Actie tegen vervuiling Bult van Putman
 • Oprichting Stichting Milieuvrienden Duiven