Behoud en verbeteren van woon- en leefklimaat

We streven naar het behoud en het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in en rond Duiven
met aandacht voor natuur, landschap en natuurhistorie

Programma-vergelijking gemeenteraads- verkiezingen 2022

Hoe klimaatbestendig en groen wordt Duiven na de verkiezingen?

De St. Milieuvrienden Duiven heeft de groene paragrafen van de lokale partijen voor u op een rij gezet.

Energie transitie 

CDA . Met name zon-op-dak bij bedrijven verdient aandacht in combinatie met het verzwaren van het elektriciteitsnet. Lokaal willen we een zonneladder invoeren. Bij de overgang naar het gasloos, vormt het bestaande warmtenet het uitgangspunt. Nieuwe technieken passen we eerst toe nadat zij zich bewezen hebben. 

CDA. Het gasloos maken van wijken SAMEN met de inwoners, betaalbaarheid centraal. 

CDA. Bij de overgang naar het gasloos, vormt het bestaande warmtenet het uitgangspunt. 

CDA. Beperken energieverbruik en het duurzaam opwekken van energie. 

CDA. Zon-op-dak bij bedrijven verdient aandacht. 

LA. Duurzame energieopwekking en het gasloos verwarmen van onze huizen. Grondstoffentransitie, waar afval verwerkt wordt tot grondstof en de energietransitie. 

LA. Onze eigen energiecoöperatie Energie De Liemers ondersteunen bij het realiseren van duurzame energieopwekking en energiebesparing. 

LA. Samen met de inwoners van onder anderen de startwijken de Vergert en Centrum Oud-Zuid een plan maken om de huizen te verwarmen zonder aardgas, maar op een manier die voor iedereen betaalbaar is. Zo gaan we energiearmoede tegen. 

GL. Er worden ambitieuze normen gesteld aan bedrijventerreinen ten aanzien van de hoeveelheid groen of zonnepanelen op de daken. 

GL. We zetten in op de aanleg van energieparken; zonnevelden, gecombineerd met natuur, akkerland of veeteelt. Zo benutten we de grond slimmer en ontlasten we natuur en bodem. 

GL wil meer en beter gebruik maken van woningisolatie. Mensen die het financieel zwaar hebben krijgen hierbij volop steun van de gemeente.  

GL. De opbrengst van de energie die lokaal wordt opgewekt laten we zoveel mogelijk terug vloeien in de lokale gemeenschap en economie. 

GL. We stimuleren bedrijven om een routeplan te maken, gericht op de uittrede uit de fossiele economie 

Vergroenen. 

CDA. Een groene buurt is ook een leefbare buurt. Samen als buurt de omgeving groen en schoonhouden is de basis. De gemeente maakt deze eigen invulling van groen mogelijk en zorgt voor stimulerende omstandigheden. samen de buurt groen, schoon en veilig houden 

LA. Inwoners uitdagen hun tuinen te vergroenen met acties als ‘Tegel eruit plant erin’ en het ‘NK tegelwippen’. 

LA. samen met natuurwerkgroepen als de Knotploeg, Hoogstambrigade, Poelenwerkgroep, Milieuvrienden Duiven en Groen Manifest het landschap in de buitengebieden onderhouden en versterken door bijvoorbeeld planten, bomen en struiken voor particulieren gezamenlijk in te kopen in het project ‘Dorpen in het Groen’. 

GL. Inwoners van onze gemeente krijgen de ruimte actief mee te denken over de nieuwe klimaatpositieve inrichting van de openbare ruimte. Ze krijgen de ondersteuning en middelen om projecten te bedenken en deze uit te voeren. Samen maken we onze gemeente groener en socialer.  

GL. Sloten, vijvers en plassen vormen een geheel met bloemrijke bermen, fietspaden en wandelwegen. Groen-blauwe aderen door de gemeente. Dit is niet alleen mooier, het is ook goed voor insecten en kleine dieren. 

GL. We passen het maaibeleid aan, het wordt flexibeler. We volgen de tijd van de natuur. 

GL. Er wordt een netwerk aangelegd van koelteroutes en schaduwplekken. In overleg met de buurt planten we bomen die bijdragen aan een gezond klimaat. 

GL. Rustiger rijden wordt gestimuleerd door smallere wegen. De gewonnen ruimte wordt benut voor bloeiende groenstroken en bomen. 

GL. Met behulp van een groenbeloonsysteem willen wij inwoners die zorgen voor meer groen belonen. Hoe groener de tuin, hoe hoger de beloning. 

GL. Er komt een wekelijks groen spreekuur op het gemeentehuis, waar inwoners uit het buitengebied een landschappelijk beplantingsplan kunnen voorleggen en subsidie voor de aanplant en het onderhoud kunnen krijgen. 

VVD. Natuur is belangrijk en verdient bescherming. Bij het onderhoud van groen werken we zoveel mogelijk samen met inwoners. Initiatieven van bewoners en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en het gemeentegroen te onderhouden worden van harte aangemoedigd. 

VVD. We willen mooie groene plekken met bomen en planten in Duiven en de beide kernen, hoe klein dan ook. Daarom blijven we kritisch kijken wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is, met een juiste balans tussen wonen, ondernemen en recreatie. 

VVD. Stimuleren dat een stenen omgeving groener wordt is ook met kleine initiatieven te realiseren, “NK-tegelwippen” is hier een goed voorbeeld van. 

VVD. Wij willen een fleuriger en meer gevarieerde inrichting dan alleen maar uniform groen gras. 

VVD. Waar landbouwbedrijven stoppen met hun bedrijfsvoering en de gronden niet geschikt zijn voor woningbouw, zien wij mogelijkheden om boomplant initiatieven te ondersteunen. 

DOED vindt het belangrijk dat er meer groen en banken in de centra zijn zodat de mensen elkaar ook buiten de horeca kunnen ontmoeten.  

DOED wil dat de aanplant van bomen gestimuleerd wordt en dat als de gemeente zelf bomen kapt, nieuwe bomen worden aangeplant.  

DOED vindt dat er een duidelijk groenbeleid moet komen waarbij per groenstrook/terrein wordt bepaald wat het onderhoudsniveau moet zijn, e.e.a. afhankelijk van gebruik en in overleg met Duiven/Groessen/Loo bloeit. 

PvdA. Ons natuurgebied moeten beschermd worden en behouden blijven voor iedereen die hier gebruik van maakt

Verduurzamen. 

CDA. Een belangrijk punt in uw huis en uw straat is verduurzaming. Daarbij gaat het allereerst om het beperken van het gebruik van energie. Isoleren is dus van groot belang. Daarnaast moet de energie die u verbruikt duurzaam worden opgewekt. Het kan bij uw woning dan gaan om bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmtepomp of aansluiting op het warmtenet. Het helpt u daarnaast om ‘van het gas af te gaan’. Om dat te bereiken heeft de gemeente een warmtevisie. De uitvoering daarvan willen wij samen met u oppakken. De eerste wijken zijn daarvoor inmiddels aangewezen en er volgen meer.  

LA. Samen met onze inwoners leveren we een bijdrage aan een duurzamere samenleving. De Liemerse Ambassade verder ontwikkelen. Deze organisatie helpt projectideeën te realiseren voor meer economische vitaliteit, duurzame ontwikkeling en gelukkige inwoners in de Liemers. 

VVD. De gemeente moet de mogelijkheid onderzoeken om subsidies beschikbaar te stellen aan particulieren om hun woning te verduurzamen. 

VVD. Wij willen op duurzaam bedrijventerrein Innofase zogenaamde kringloopbedrijven optimaal faciliteren om op innovatieve en creatieve wijze te werken op het gebied van duurzaamheid en hergebruik van grondstoffen en materialen. 

PvdA. Binnen 4 jaar zijn grote stappen gezet in het klimaatneutraal maken van alle gebouwen die door de gemeente beheerd worden.

PvdA. De gemeente gaat samen met onze inwoners voortvarend aan de slag om voor 2030 als gemeente een aantal haalbare projecten voor de opwek van duurzame energie uit te voeren.

PvdA. Het voorkomen van energie-armoede is de basis bij het halen van de klimaatdoelen.

D66. We willen iedereen stimuleren om goede groene keuzes te maken. D66 Duiven wil graag mensen stimuleren hun huis energiezuinig te maken. Wij zien kansen om, door gerichte stimuleringsmaatregelen, zowel in het koop- als huursegment samen met eigenaren, bewoners en energiemaatschappijen bestaande bouw energiezuiniger te maken.” 

Hondenbeleid. 

CDA. Veel inwoners hebben een huisdier. Voor de hondenbezitters willen we binnen elke wijk ten minste één hondenlosloopterrein voorzien van een omheind hek. 

DOED is vóór afschaffing van de hondenbelasting in de gemeente Duiven. 

Verkeer en vervoer, recreatie 

CDA. Optimale bereikbaarheid voor openbaar vervoer, plusbus, fiets- en autoverkeer. 

LA. Samen met inwoners projecten uitvoeren die bijdragen aan een gezondere buitenruimte die goed bereikbaar is te voet en per fiets met voldoende biodiversiteit, groen, schaduw en gebruiksgemak. 

LA. Stimuleren dat fietsoversteekplaatsen en voetpaden worden aangelegd en andere onveilige verkeerssituaties aangepakt, zoals de aanpassing aan het wegennet op het industrieterrein Nieuwgraaf en het voetpad langs de Heilweg in Duiven. 

LA. We versterken samen met inwoners het landschap, ook langs het voorgenomen A15-tracé, met de A15-gelden. 

LA. Wanneer we lopen, fietsen of met de auto weggaan, willen we dat verkeerssituaties veilig zijn en daar waar dat nog niet zo is, willen we dat dit aangepakt wordt. 

LA. Verkeerssituaties aanpakken als inwoners signalen afgeven over onveiligheid, zoals het ontbreken van een vrij liggend wandelpad aan de Heiliglandsestraat in Groessen. 

LA. Binnen het cultuurpact ‘Leven in de Liemers’ meer ruimte bieden aan lokale initiatieven als de ‘Pien van de A vieftien’ van Historische Kring Duiven, Groessen, Loo, die cultuur en erfgoed verbinden aan toerisme, recreatie, zorg en welzijn.  

GL. Fietsers en voetgangers krijgen zoveel mogelijk voorrang en op advies van de fietsersbond worden er slimme doorsteekjes gerealiseerd.  

GL. Er komen betere voorzieningen voor fietsers, scootmobielrijders, rolstoelers en voetgangers. Dit willen we realiseren door het verwijderen van belemmerende paaltjes en hobbels en door wandel- en fietspaden te verbreden.  

GL. Om fietsers in het centrum te ondersteunen willen we, eventueel in samenwerking met ondernemers, een (bewaakte) fietsenstalling realiseren, voorzien van een openbare laadmogelijkheid.  

GL. De snelfietsroute vormt het bewijs van een goede en veilige verbinding in onze gemeente. Deze willen we verder doorzetten. 

GL. Waar mogelijk willen we gebruik maken van LED straatverlichting. In het buitengbied willen we de kleur aanpassen op natuurvriendelijkheid. Strooilicht willen we tot een minimum beperken en de verlichting liefst uit wanneer dit mogelijk is. 

DOED. DOED wil het bezoeken van centra met de fiets stimuleren door te zorgen voor herkenbare en voldoende fietsenstallingen dicht bij de voorzieningen. 

VVD. Wij vinden dat de wegen in onze gemeente zo veilig mogelijk moeten worden ingericht en dat nog aanwezige knelpunten moeten worden aangepakt. Aandachtspunten zijn overzichtelijkheid en duidelijke bebording.  

VVD. Langzaam verkeer (fietsers) moet zoveel mogelijk gescheiden worden van snelverkeer. Er moet nog meer aandacht komen voor veilige, doorgaande fietsroutes. 

VVD. En het is bovenal belangrijk dat verkeersituaties veilig zijn voor voetganger, fiets en auto. We richten onze straten en wijken, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs, veilig is. 

VVD. De A12 bij Duiven staat op een twijfelachtige 6 e plaats in de file top 10 van Nederland. Wij vinden dat het daarom noodzakelijk is dat er zo snel mogelijk een begin gemaakt moet worden met de noodzakelijke verbreding van de A12 en aansluitend met de aanleg van de A15. Bij de uitvoering van dit project is het noodzakelijk dat overlast voor Groessen, de Helhoek en de Nieuweling wordt voorkomen. Wij hebben niet de voorkeur voor een tolheffing over de nieuwe A15. 

VVD. De wandelpaden moeten obstakelvrij zijn en wandel- en hardlooproutes moeten duidelijk zijn aangegeven. 

VVD. Wij zijn voor het verder ontwikkelen van initiatieven voor boerencampings, boerderijwinkels, behouden en uitbreiden van camperplaatsen, ontwikkelen van uiterwaarden tot recreatiegebieden met voorzieningen zoals parkeergelegenheid, sanitair, aanlegsteigers, zwemwater en afvalbakken. Verder zien we een toename van sportvissers. Dus initiatieven om meer parkeergelegenheid bij gewilde visvijvers te realiseren hebben onze instemming. 

PvdA. We doen er alles aan om de overlast van de aanleg van de A15 en de verbreding van de A12 zo klein mogelijk te houden Het fietsparkeer-probleem in het centrum wordt opgelost.

PvdA. Bij ieder openbaar gebouw komt tenminste één oplaadpunt voor een elektrische fiets.

PvdA. Initiatieven die er voor zorgen dat inwoners van Groessen en Loo naar het centrum, de Intratuin en het NS-station kunnen worden gestimuleerd en ondersteund.

Land- en tuinbouw. 

CDA. Tegen de aanwijzing van het Duivens Broek als waterwingebied/waterbeschermingsgebied als dat de ambities op gebied van duurzaamheid en (agrarische) bedrijvigheid schaad. 

LA. Samen met agrariërs een visie op de toekomst van de agrarische sector in de Liemers maken. Hierbij is er aandacht voor de afzet van hun producten in de Liemers en het stimuleren van korte ketens. 

GL. GroenLinks zoekt actief samenwerkingen met agrarische ondernemers die tegen financiële drempels aanlopen om aan hun duurzame ambities te werken. 

GL. In samenwerking met de regio zet GroenLinks zich in om landelijke gelden vrij te maken die de transitie in de landbouw behapbaar maken. Een vasthoudende lobby dus voor onze agrarische ondernemers bij het Rijk. 

GL. De gemeente zet zich actief in om samen met de Liemerse landbouw te komen tot een visie voor de landbouw en een programma dat hier uitvoering aan geeft. De bijdrage van de gemeente Duiven aan het klimmaatakkoord van Parijs wordt gemonitord. Ook de CO2 opslag op onze landbouwgronden en de potentie die hierin verankerd ligt wordt in beeld gebracht. 

GL. Wij introduceren een korte-ketens-coördinator. Deze verbindt agrarische ondernemers, het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), de inwoners en overheden. Zo worden bestaande ketens verkort en worden kansen gecreëerd om nieuwe lokale afzetmarkten aan te boren. 

GL. Er komt een wekelijks groen spreekuur op het gemeentehuis, waar inwoners uit het buitengebied een landschappelijk beplantingsplan kunnen voorleggen en subsidie voor de aanplant en het onderhoud kunnen krijgen. Op het groene spreekuur kunnen boeren ook hun zorgen en vragen kwijt betreffende de verduurzaming. De gemeente zal hen actief bijstaan om eventuele obstakels gezamenlijk onder de aandacht te brengen bij hogere overheidsinstanties. 

VVD. Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren niet onnodig gehinderd worden. Daarom willen wij hen de ruimte geven hun grond voor meerdere doeleinden te gebruiken zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid. Wij stimuleren een duurzame veehouderij. Draagvlak en een goede balans tussen de belangen van de omgeving en de ondernemer zijn hierbij van groot belang. Wij hebben dan ook een positieve grondhouding ten opzichte van boereninitiatieven betreffende de reductie van de uitstoot van stikstof. 

VVD. Inzetten op lokale en regionale bekendheid van ons mooie gebied met haar vele fiets- en wandelroutes, onze prachtige uiterwaarden, mooie landelijke boerencampings en camperplaatsen, pittoreske Bed & Breakfasts, hotels, cafés, restaurants en ons centrum met haar horecaplein.  

D66. Als het nodig is om landbouwgrond op te offeren willen we dit compenseren met de komst van een groene zone. 

Klimaatadaptatie. 

LA. klimaatadaptatie, waarbij we de omgeving aanpassen op hittestress en extreme regenval.  

GL. Wij introduceren de wethouder ecologie. Deze wethouder respecteert de grenzen van mens en milieu, gaat voor duurzame ontwikkeling en kwaliteit van leven boven platte economische groei. 

GL. Inwoners van onze gemeente krijgen de ruimte actief mee te denken over de nieuwe klimaatpositieve inrichting van de openbare ruimte. Ze krijgen de ondersteuning en middelen om projecten te bedenken en deze uit te voeren.  

VVD. We vinden dat de gemeente actie moet nemen om risicoanalyses te maken en plannen te ontwikkelen voor de consequenties van de klimaatverandering. 

VVD. Deze regio heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 55 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Wij onderschrijven de klimaatdoelen van Parijs om in 2050 CO2 neutraal te zijn. 

VVD. Wij vinden windturbines slechts op een klein aantal plekken acceptabel en we zijn geen voorstander van zonneparken. Om toch aan de gemeentelijke verplichtingen te voldoen zal er nog meer moeten worden gekeken naar zonnepanelen op daken van overheidsgebouwen en bedrijven. Ook zal de plaatsing van zonnepanelen op daken van particulieren verder moeten worden gestimuleerd. 

VVD. Alternatieven. Hierbij valt te denken aan geothermie, waterstof en kernenergie. Wij staan open om al deze alternatieven serieus te bekijken. 

DOED wil doorpakken en de realisatie van betaalbare en klimaatbestendige koop- en huurwoningen hoog op de agenda zetten. 

Biodiversiteit. 

LA. Het aanpassen van onze omgeving kan samen gaan met het versterken van de biodiversiteit. Het stimuleren van bloeiend bermbeheer door het ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven als ‘Duiven Groessen Loo Bloeit’ en het maaibeleid van de gemeente hierop aanpassen. 

GL. Sloten, vijvers en plassen vormen een geheel met bloemrijke bermen, fietspaden en wandelwegen. Groen-blauwe aderen door de gemeente. Dit is niet alleen mooier, het is ook goed voor insecten en kleine dieren. 

(zwerf) Afval.   

LA. We plaatsen waar het nodig is afvalbakken in de openbare ruimte en stimuleren samen met GoClean De Liemers inwoners het afval mee te nemen om zo zwerfafval tegen te gaan. 

GL. Afval scheiden wordt verder gestimuleerd. Hiervoor hanteren we de landelijke norm ‘restafval nul punt nul’ in 2050. In 2025 moet Duiven onder de 85 kilo per inwoner kunnen staan. We verwelkomen initiatieven op het gebied van zwerfvuil ruimen. Ook bedrijven worden geacht afval te scheiden. 

CDA. Samen de buurt groen, schoon en veilig houden. 

VVD. We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon en veilig is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan het onderhoud van de wijk, maar ook de eigen tuin, balkon en straat schoonhouden. De gemeente stimuleert dat de wijken en buurt schoon blijven. 

VVD. Een goed initiatief is de stichting GoClean. Wij zijn van mening dat wie zijn afval beter scheidt en dus sneller minder restafval creëert, dit positief moet merken in zijn portemonnee.  

DOED vindt het belangrijk dat het gewijzigde afval ophaalbeleid goed geëvalueerd wordt en de gemeente beleid maakt op basis van datagerichte aanpak van GoClean, zodat het tot minder zwerfafval leidt.  

DOED vindt dat ieder huishouden 1 keer per jaar het afval gratis bij het afvalstation mag aanbieden. 

PvdA Duiven is voorstander om het systeem van afvalscheiding kritisch te blijven volgen.