Behoud en verbeteren van woon- en leefklimaat

We streven naar het behoud en het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in en rond Duiven
met aandacht voor natuur, landschap en natuurhistorie

Regionale Energie Transitie

De Regionale Energiestrategie (RES) is een landelijk meerjarige samenwerking van bestuurders, maatschappelijke partners en inwoners. Met elkaar hoeveel wordt bepaald, waar en wanneer ze hernieuwbare energie willen realiseren. Met als doel om zo invulling te geven de klimaatakkoorden van Parijs.

In het zoekgebied Arnhem Nijmegen waarin wij wonen, omvat het RES 16 gemeenten, drie waterschappen, netwerkbeheerder, die samen met de provincie invulling moeten geven aan het Gelders energie akkoord.  

Het einddoel is om in 2050 volledig energie-neutraal te zijn. Dat is afgesproken in het Gelders Energieakkoord. De Regionale Energiestrategie met nu de horizon op 2030 is een belangrijke mijlpaal op weg naar dat doel.

De impact van teveel CO2 op het klimaat heeft onze volle aandacht. De uitstoot van CO2 moet flink omlaag. Daarvoor is het cruciaal dat we onze energie op grote schaal duurzaam gaan opwekken – met wind, zon of warmte uit duurzame bronnen. 

Door de energietransitie gaat het landschap ingrijpend veranderen. Daar komen we niet onderuit. De ruimtelijke kwaliteit betreft het behoud en de versterking van belangrijke landschappelijke waarden en beleving en betekenis van de leefomgeving voor mens en dier. De energietransitie biedt kansen voor nieuwe landschappen, maar kan gewaardeerde kwaliteiten van bestaande landschappen ook onder druk zetten. Daarom maken we bewust de keuze waar wel en waar geen energie of warmte wordt opgewekt in het landschap.  Daarnaast zijn er zeker ook kansen door bijvoorbeeld het koppelen van andere opgaven ten aanzien van stikstof, koolstofvastlegging, biodiversiteit, klimaatadaptatie etc. aan de energietransitie. De nadruk ligt op dit moment op wat nu haalbaar is.

Dit is de reden waarom Milieuvrienden Duiven deelneemt aan het tot stand komen van een voorlopig concept aanbod. We zien de RES als proces van, voor en door de regio.

Samen willen we vervolgens stappen zetten op weg naar de uitwerking van het concept bod – en dus op weg naar een klimaatneutrale regio. 

Meer info: www.res-regioan.nl en www.regionale-energiestrategie.nl